Bài học đơn giản cho sự thành công

Bài học thành công đầu tiên mà Nipponlink Vietnam muốn chia sẻ là đừng bao giờ ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Trước hết, bạn cần xác định những việc mình phải làm, những việc mình sẽ ưu tiên. Sau đó, hoàn thành từng việc một cách quyết tâm và tốt nhất. Sự

Continue Reading

Setting Goals to Improve Your Career

Setting specific, measurable goals can provide a path to improve your career and achieve certain accomplishments. You can use goal setting when given a certain task or project, or to personally advance in some way. You can set goals towards promotions, creativity, education and many other various ways to improve your life and career. Let’s

Continue Reading