5 Ways to Improve Communication At Work

Communicating effectively might seem like an easy task because we are communicating all the time. We communicate at home, at the office, when we’re out with friends, but do you ever think about how effective you really are when doing so? Having a well-established communication system is difficult for any business; however, it is key

Continue Reading

Người thông tuệ: 20 tuổi HỌC – 30 tuổi LIỀU – 40 tuổi CHỪA – 50 tuổi BỎ – 60 tuổi BUÔNG

20 tuổi học, 30 tuổi “liều”, 40 tuổi “chừa”, 50 tuổi “bỏ”, 60 tuổi “buông” chính là thái độ sống nên có trong xã hội hiện đại ngày nay. Nó nói với chúng ta rằng, ở những độ tuổi khác nhau nên làm những việc phù hợp với lứa tuổi đó, đừng để lại hối

Continue Reading